Een veiligheidscultuur wel.

Photo by aliekber ozturk on Scopio
  • CISO’s worden “niet altijd betrokken worden bij een nieuw computersysteem of een website”
  • “Ondertussen wordt er wel veel vergaderd in overlegjes ‘met verwarrende overlegnamen’ waarvan niet altijd duidelijk is welk doel die dienen.”
  • “Hoewel de regels al jaren bestaan, is de uitvoering bij veel organisaties nog…
More AWSome then IaaS


MissionCritical.fm
Our sound sensitive shirts.

Day 5

Day 5 is my final day and I just have time for one talk…


MissionCritical.fm

MissionCritical.fm


Live coverage

Friday 30 November

Thursday 29 November

Wednesday 28 November

Tuesday 27 November

Monday 26 November


Image CC by Paul Messerschmidt

Frank Breedijk

CISO of Schuberg Philis

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store